Regulaminy obowiązujące w PSP w Jedlni

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Jedlni

 

§1
Przyjmowanie i rejestrowanie skarg oraz wniosków 

 1. W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora szkoły, a pod jego nieobecność przez zastępcę dyrektora.
 2. Złożenie skargi lub wniosku jest możliwe w każdy dzień roboczy w godzinach  8:00 – 14:00 oraz w czwartek w godzinach 16:00 – 17:00.
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Przyjmujący skargi i wnioski na żądanie wnoszącego wydaje pisemne potwierdzenie zgłoszenia.
 5. Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, zobowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi szkoły.
 6. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 7. Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski anonimowe, które nie podlegają rozpatrzeniu.
 8. Rejestr skarg i wniosków stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
 9. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły. 

§2
Kwalifikowanie skarg i wniosków 

 1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wnioski dokonuje dyrektor szkoły.
 2. Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora szkoły jako skarga lub wniosek, wpisywana jest rejestru skarg i wniosków.
 3. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego do wyjaśnienia lub uzupełnienia w ciągu 7 dni, z pouczeniem, że nie usunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 4. Skargi i wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować, a następnie przesłać pismem przewodnim zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę, wskazując właściwy organ, a kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły.
 5. Skargi i wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować, następnie pismem przewodnim przesłać odpisy właściwym organom, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły.
 6. Skargi i wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania. Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze lub wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego. 

§3
Rozpatrywanie skarg i wniosków 

 1. Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego każdorazowo upoważniona.
 2. Z wyjaśnienia skargi lub wniosku sporządza się notatkę stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
 3. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.
 4. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej. 

§4
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków 

 1. Skargi oraz wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.
 2.  Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, dyrektor szkoły ma do tego prawo w ciągu 14 dni od daty złożenia skargi lub wniosku.
 3. Dyrektor szkoły, jako organ właściwy, zgodnie z k.p.a. ma 30 dni na całościowe rozpatrzenie wniosków i skarg, podjęcie działań wyjaśniających oraz udzielenie odpowiedzi zgłaszającemu skargę lub wniosek. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających, termin 30 dni może zostać przekroczony. O ww. fakcie należy pisemnie poinformować zgłaszającego skargę lub wniosek
 4. Skargi i wnioski odnoszące się do pracy dyrektora szkoły są przekazywane w terminie 7 dni od daty wpływu do organu prowadzącego szkołę lub do organu nadzoru pedagogicznego.

 §5
Tryb odwoławczy 

 1. Zgłaszający skargę lub wniosek może wnieść zażalenie na sposób rozpatrzenia skargi do organu prowadzącego szkołę lub do organu nadzoru pedagogicznego.
 2. Zgłaszający skargę lub wniosek może również odwołać się od treści pisemnej odpowiedzi dyrektora szkoły na wniesioną skargę lub wniosek do ww. organów.
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych na terenie szkoły

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. Władysława Jagiełły w Jedlni

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
 3. Podczas pobytu w szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych oraz sprzętu elektronicznego, aparaty powinny być schowane a na zajęciach edukacyjnych wyłączone i schowane.
 4. Podczas przerw i pobytu na świetlicy, jadalni dopuszcza się możliwość skorzystania telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela dyżurującego lub nauczyciela świetlicy jedynie w celu pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego, wynikającego z bieżącej potrzeby.
 5. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy z zastrzeżeniem pkt.6.
 6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.
 7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły skutkowało będzie zatrzymaniem urządzenia przez nauczyciela, a następnie przekazanie go do depozytu u dyrektora szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag.
 8. W przypadku pierwszego złamania zasad po odbiór telefonu zgłasza się uczeń do dyrektora szkoły po zakończonych zajęciach. Przy kolejnych zatrzymany sprzęt odbierają rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników szkoły).
 9. W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.
 10. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.
Close Menu

123

Zamknij panel