Drukuj

Statut Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni

Kategoria: Bez kategorii

 

S T A T U T

PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W JEDLNI

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Przyjmuje się nazwę:  Publiczny Zespół Szkół w Jedlni

siedziba: Jedlnia 93

 1. W skład  Zespołu wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Jedlni,  Publiczne Gimnazjum w Jedlni.
 2. Ilekroć w statucie jest  mowa o szkole rozumie się przez to szkołę jak w ust.1.
 3. Organem prowadzącym Publiczny Zespół Szkół w Jedlni jest Gmina Pionki z siedzibą Pionki, ul. Zwycięstwa 6 A
 4. Publiczny Zespół Szkół w Jedlni jest jednostką organizacyjną Gminy Pionki z  siedzibą Pionki, ul. Zwycięstwa 6 A
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 6. Obowiązek szkolny:
  1. nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna,
  2. od roku szkolnego 2016/2017obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się od 7 roku życia i trwa do ukończenia  gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
 7. Czas trwania nauki  w szkole podstawowej wynosi 6 lat i uprawnia do dalszego kształcenia w gimnazjum.
 8. Czas trwania nauki w gimnazjum wynosi 3 lata i uprawnia do dalszego kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej.
 9. W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny. Dziecko w wieku od 3 do 5 roku życia ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 10. Obowiązek  rocznego przygotowania przedszkolnego dotyczy dziecka  6-letniego.

12.Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. W przypadku odroczenia dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.  

 1. Oddział przedszkolny prowadzi nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa realizowana jest w wymiarze 25 godzin tygodniowo. W oddziale przedszkolnym może być zorganizowana nauka religii  na życzenie rodzica. Zajęcia są organizowane bezpłatnie. Odbywają się w wymiarze 2 zajęć w tygodniu. Zajęcia odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Rodzice, bądź osoba pełnoletnia upoważniona przez rodziców przyprowadzająca, odbierająca dzieci z oddziału przedszkolnego jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły.
 3. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii dla uczniów, których rodzice (opiekunowie prawni) złożą stosowne oświadczenie.
 4. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym. Oświadczenie może zostać zmienione w każdym czasie.
 5. Na wniosek rodziców Szkoła może organizować naukę etyki.
 6. Ocena z religii lub (i) etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 7. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie do następnej klasy.
 8. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują 3 dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

Rozdział 2

CELE  I  ZADANIA  ZESPOŁU SZKÓŁ

§2

 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie,  a w szczególności:
  1. umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
  2. umożliwiają absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszej nauki.
  3. kształtują środowisko wychowawcze, sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
  4. sprawują opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

§ 3

1.  Szczegółowe zadania szkół wynikające z ustawy oraz aktów wykonawczych, realizowane są następująco:

 1. w zakresie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów – stały dostęp do biblioteki szkolnej, pracowni komputerowej oraz innych pracowni i urządzeń szkolnych.
 2. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa - otoczenie uczniów opieką podczas wszystkich zajęć na terenie szkoły,
 3. w zakresie podtrzymania tożsamości religijnej – swobodny wybór przez rodziców możliwości nauki  religii,
 4. w zakresie promocji i ochrony zdrowia – propagowanie zasad zdrowego trybu życia, właściwego odżywiania, pomoc ze strony zakładu opieki zdrowotnej,
 5. w zakresie pomocy losowej uczniom – współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz innymi organizacjami charytatywnymi.

§ 4

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów opracowuje Rada Pedagogiczna na podstawie stosownego rozporządzenia MEN.

§ 5

Dopuszcza się możliwość zorganizowania oddziałów integracyjnych w miarę potrzeb i posiadanych możliwości.

§ 6

W miarę potrzeb dopuszcza się możliwość tworzenia oddziałów międzynarodowych.

§ 7

W porozumieniu z organem prowadzącym w Publicznym Gimnazjum, Publicznej Szkole Podstawowej mogą być organizowane dodatkowe zajęcia (tylko wówczas jeżeli są finansowane z budżetu gminy).

§ 8

Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa może organizować oddziały przysposabiające do pracy.

§ 9

Publiczny Zespół Szkół współpracuje z Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc młodzieży szkolnej i rodzicom.

§ 10

Publiczne Gimnazjum i Publiczna Szkoła Podstawowa może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.

§ 11

1. Program wychowawczy Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2. Program Edukacji Prozdrowotnej i Profilaktyki Publicznego Gimnazjum i Publicznej Szkoły Podstawowej w Jedlni uchwala Rada Rodziców w porozumieniu z  Radą Pedagogiczną.   

Rozdział 3

ORGANY ZESPOŁU

§ 12

 1. Organami  Publicznego Zespołu Szkół są:
 2. Dyrektor  Zespołu Szkół,
 3. Rada Pedagogiczna,
 4. Rada Rodziców,
 5. Samorząd Uczniowski.
  1. Organy wymienione w ust.1 pkt. a, b, c, d działają w oparciu o własne regulaminy.

Zespół Szkół zapewnia warunki umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami przy arbitrażu dyrektora PZS.

 1. Sytuacje konfliktowe, w których stroną jest dyrektor, rozstrzyga:
 2. organ sprawujący nadzór pedagogiczny – w sprawach właściwych dla tego organu,
 3. organ prowadzący - w sprawach właściwych dla tego organu.
  1. Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół jest pracodawcą dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

5. Dyrektor  w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkół oraz reprezentuje je na zewnątrz,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi w szkole,
 3. kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,
 4. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi przez organ prowadzący i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 5. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez odpowiednie działania zdrowotne,
 6. może przenieść ucznia do równoległej klasy,
 7. może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
 8. odpowiada za właściwą organizację i przebieg  egzaminu gimnazjalnego,
 9. dopuszcza do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program nauczania lub program wychowania przedszkolnego.
 10. odpowiada za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programu kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
 11. zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości, zestaw podręczników, dla danego oddziału, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
 12. wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.
 13. zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 14. Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół decyduje w sprawach:

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkół,

 1. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych podległym pracownikom,
 2. występowania z wnioskiem o nadanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,
 3. przyjmowania uczniów do szkoły spoza obwodu szkolnego wg ustalonego kryterium.

      15 )  Dokonuje oceny pracy nauczycieli,

      16)   Ponosi odpowiedzialność za powierzony majątek,

       17)  Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorem, Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, związkami zawodowymi, rodzicami, i samorządem uczniowskim.

6.   Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  Jej przewodniczącym jest dyrektor Publicznego Zespołu Szkół. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole podstawowej i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu.

 1. Do kompetencji stanowiących  Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkół,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podjęcie uchwały o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
  4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) możliwość postanowienia o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
  5. W wyjątkowych przypadkach możliwość postanowienia o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
  6. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  7. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie skierowania ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, za zgodą rodziców uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
  9. wybór dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły,
  10. wybór w głosowaniu tajnym przedstawicieli do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny ustalonej przez dyrektora Publicznego Zespołu Szkół.
  11. skreślenie ucznia/wychowanka z listy uczniów.
  12. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
  13. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
   1. organizacje pracy szkół, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   2. wnioski dyrektora Zespołu Szkół o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień,
   3. propozycje programu wychowania przedszkolnego i programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyjnych w I, II i III etapie nauczania przedstawione przez nauczycieli przed dopuszczeniem ich do użytku szkolnego przez dyrektora.
   4. propozycje dyrektora Zespołu Szkół w sprawach przydziału nauczycielom stałych  prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
   5. opiniuje pracę dyrektora Zespołu Szkół w przypadku oceny jego pracy na wniosek organu prowadzącego,
   6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty zmian w statucie oraz po przeanalizowaniu zatwierdza je uchwałą.
   7. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora, lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
   8. Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego.
   9. Rada Pedagogiczna może cofnąć zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego.
   10. Rada Pedagogiczna posiada swój regulamin.

4. W Zespole Szkół działa  Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. Rada Rodziców występuje do organu prowadzącego  Zespół, organu prowadzącego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej, i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły.

 1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współpracującym z:
  1. dyrektorem szkoły,
  2. radą pedagogiczną
  3. samorządem uczniowskim.
  4. Działa w oparciu o uchwalony regulamin. Ilekroć w statucie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów.
  5. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a) współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkół,

b) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkół,

c) współudział w realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkół,

d) współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

e) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym działającym w Zespole Szkół,

f) uczestnictwo w planowaniu wydatków szkół,

g) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania  dodatkowych środków finansowych dla szkół, zwłaszcza na działalność dydaktyczno – wychowawczą,

h) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną  programu profilaktyczno-wychowawczego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

i) wybór dwóch przedstawicieli rady rodziców do pracy w komisji konkursowej na stanowisko

dyrektora szkoły,

j) wydawanie opinii o pracy nauczyciela odbywającego staż na awans zawodowy,

k) udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły dwóch przedstawicieli Rady Rodziców.

l) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły.

7.    Samorząd uczniowski  tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

1) Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących  realizacji podstawowych praw uczniów, jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych  proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół,
 5. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 7. Samorząd uczniowski działa w oparciu o własny regulamin.

8. Zapewnia się każdemu organowi Publicznego Zespołu Szkół swobodę działania podejmowania   decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą oraz zawartych w statucie.

9. Przyjmuje się następujące formy bieżącej  wymiany informacji pomiędzy organami Zespołu Szkół:

1) rozmowa dyrektora Zespołu Szkół z nauczycielami w czasie obserwacji,  przerw międzylekcyjnych i w innych sytuacjach,

2) kontakt dyrektora Zespołu Szkół z członkami rady pedagogicznej podczas posiedzeń,

3) kontakt dyrektora Zespołu Szkół z członkami rady rodziców na zebraniach i innych spotkaniach okolicznościowych,

4) pisemne komunikaty wywieszane na specjalnie do tego celu wyznaczonych tablicach,

5) pisemne zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół w księdze zarządzeń,

6) informowanie uczniów odbywa się poprzez dyrektora Zespołu Szkół, wychowawców klasowych, nauczycieli oraz upoważnionych pracowników szkoły w następujący sposób:

a) na apelach szkolnych,

b) wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń,

c) podczas indywidualnych rozmów z uczniami.

§ 13

W Publicznym Zespole Szkół, który liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się za zgodą organu prowadzącego stanowisko wicedyrektora.

Rozdział 4

WSPÓŁPRACA   RODZICÓW I NAUCZYCIELI

§ 14

Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci:

 1. Zapoznawanie rodziców z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi poszczególnych klas i całej szkoły.
 2. Przedstawienie tej problematyki odbywa się podczas zebrań klasowych rodziców oraz zebrań ogólnoszkolnych.
 3. Rodzice mogą wnosić swoje uwagi i zastrzeżenia oraz propozycje rozwiązań.
 4. Spotkania odbywają się w formach: zebrań ogólnych z rodzicami, zebrań ogólnych z rodzicami i zaproszonymi specjalistami, zebrań klasowych z rodzicami, zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów, indywidualnych konsultacji rodziców z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, logopedą, innych spotkań wynikających z planu pracy szkoły.
 5. Zapoznanie rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
 6. Rodzice mają prawo uzyskania rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat oceny  swojego dziecka – jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia swoich dzieci,
 7. Rodzice mają prawo wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły w sprawie oceny zachowania wystawionej niezgodnie z przepisami prawa.
 8. Rodzice mają prawo wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz organowi prowadzącemu opinii o pracy Zespołu Szkół; o przekazanych sprawach powinien być wcześniej powiadomiony  dyrektor Zespołu.
 9. Ustala się częstotliwość grupowych kontaktów rodziców i nauczycieli w formie zebrań klasowych lub ogólnoszkolnych w miarę zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 10. Rodzice mają obowiązek: regularnie posyłać dziecko na zajęcia szkolne, zapewnić dziecku podręczniki i inne materiały potrzebne do zajęć w szkole, umożliwić dziecku wykonanie zadań domowych zleconych przez nauczycieli i przygotowanie się do lekcji, współdziałać ze szkołą w wychowaniu dziecka, uczestniczyć w zebraniach rodziców.
 11. Rodzice powinni poinformować  Zespół o zainteresowaniach ucznia, jego zamiłowaniach, trudnościach wychowawczych oraz o stanie jego zdrowia.

Rozdział 5

ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 15

 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych  oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 16

 1. Podstawową jednostką organizacyjną  Zespołu Szkół jest oddział. Oddział składa się z uczniów, którzy w kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nadobowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego lub autorskim zgodnym z podstawami programowymi.
 2. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor Zespołu ustala szkolny plan nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.
 3. W Zespole nauczane są przedmioty ujęte w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej  i  gimnazjum według programów i zasad ujętych w podstawach programowych  kształcenia ogólnego – określanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 4. Programy wybrane z listy programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub opracowane samodzielnie przez nauczyciela z uwzględnieniem zasad, określonych w odrębnych przepisach, tworzą szkolny zestaw programów nauczania – określony dla całego etapu edukacyjnego.
 5. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Zespół może organizować klasy autorskie. Plan pracy klasy autorskiej, program nauczania wraz z przydziałem godzin lekcyjnych, przedstawia nauczyciel prowadzący do akceptacji dyrektorowi, który wdraża procedurę przyjęcia koncepcji klasy przez inne organy Zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 17

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza  się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy plan zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 3. Ustala się czas trwania przerw międzylekcyjnych  na  10 minut oraz przynajmniej jedną 15 minutową.
 4. Godzina pracy nauczyciela w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 5. Zajęcia rewalidacyjne trwają 60 minut.

§ 18

 1. W uzasadnionych przypadkach zarówno zajęcia obowiązkowe, jak również nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym  w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych  bądź  międzyklasowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i innych wyjazdów.
 2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie  z  §17.

§ 19

 1. W gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy, dla uczniów którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 lat życia nie rokują ukończenia gimnazjum  w normalnym trybie.
 2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor Zespołu Szkól, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. W oddziałach przysposabiających do pracy, kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
 4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej w określonym zawodzie.
 5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora Zespołu Szkół ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

§ 20

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizuje się świetlicę.
 2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

§ 21

Szkoła zapewnia uczniom spożywanie w stołówce szkolnej co najmniej jednego posiłku.

Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Rodziców oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pionkach.

§ 22

 1. Oddział przedszkolny może liczyć maksymalnie 25 dzieci. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II (od 1 września 2015 r.) lub III (od 1 września 2016 r.) szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej rodziców, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25 uczniów.
 2. Oddział klasowy można podzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki, w-f oraz na zajęciach dla których z treści nauczania wynika konieczność  prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
 4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podział na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2 może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.
 5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12  do 26 uczniów.

§ 23

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora Zespołu Szkół, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji Zespołu Szkół zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych  ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. Liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w danym roku szkolnym oraz wskazuje terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu Szkół dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Rozdział 6

PROJEKT  EDUKACYJNY  W  GIMNAZJUM

§ 24

 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem konkretnych metod.
 3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
 4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
 5. wybranie tematu projektu edukacyjnego
 6. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji
 7. wykonanie zaplanowanych działań
 8. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
  1. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. (Regulaminu realizacji i oceniania projektu edukacyjnego.)
  2. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
  3. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
  4. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor Zespołu może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
  6. W przypadkach, o których mowa w punkcie 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

Rozdział 7

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 25

Podstawą prawną do tworzenia szkolnych regulaminów oceniania jest rozporządzenie dotyczące warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§ 26

Zasady oceniania w Publicznym Zespole Szkół  w Jedlni określają następujące regulaminy:

1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w szkole podstawowej,

2. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w gimnazjum,

3. Wymagania edukacyjne na daną ocenę.

§ 27

1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w szkole podstawowej zawierają:

 1. formy informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej,
 2. zasady oceniania edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III,
 3. zasady oceniania zachowania w klasach I – III,
 4. zasady oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV – VI,
 5. tryb i formy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz zgłaszania zastrzeżeń rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
 6. warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 7. terminy klasyfikowania uczniów i formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o bieżących postępach i trudnościach edukacyjnych ucznia oraz przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych i zachowania.

Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne za pośrednictwem wychowawcy klasy informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w formie pisemnej, którą rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem (ewentualnie szkoła wysyła list polecony do rodziców za potwierdzeniem odbioru).

 1. zasady przechodzenia uczniów szkoły podstawowej  do innych szkół oraz przyjmowania uczniów do szkoły podstawowej,
 2. nagrody i wyróżnienia dla uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i pracy społecznej.

§ 28

1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w gimnazjum zawierają:

 1. terminy klasyfikacji,
 2. formy informowania rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych,

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 1. sposoby bieżącego sprawdzania osiągnięć uczniów; częstotliwość oceniania,
 2. skalę i sposób formułowania bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych; informację o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce,
 3. skalę i sposób formułowania śródrocznej oceny zachowania; kartę samooceny zachowania ucznia,
 4. terminy i formy informowania rodziców (opiekunów prawnych) o bieżących postępach edukacyjnych ucznia oraz przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych i zachowania,
 5. formy wspomagania ucznia w uzupełnianiu braków edukacyjnych,
 6. tryb i formy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych poprawiających wynik niekorzystny
 7. tryb i formy przeprowadzania egzaminów poprawkowych. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 8. nagrody  dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu,
 9. sposoby gromadzenia informacji o uczniu,
 10. sposoby ewaluacji szkolnego systemu oceniania.

§ 29

 1. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych etapach kształcenia w zakresie: wiadomości, umiejętności, postaw uczniów.
 2. Wymagania edukacyjne określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu procesu nauczania.
 3. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia.
 4. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę. Nauczyciele z poszczególnych przedmiotów ustalają kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej.

Zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, a nie tylko zwolnieniu z realizacji tych zajęć w ogóle. Podstawą do tego zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakich ćwiczeń fizycznych (czy też – jakiego rodzaju ćwiczeń) uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres.

 1. Uczniom jak i rodzicom na początku roku szkolnego są przedstawiane wymagania edukacyjne na daną ocenę.
 2. Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim:

a) poziom opanowania wiadomości i umiejętności na danym etapie kształcenia,

b) zmiany zachodzące w poziomie osiągnięć edukacyjnych uczniów pod wpływem określonego oddziaływania dydaktycznego,

c) wykorzystanie wiedzy w praktyce,

d) rozumienie przekazywanych treści,

e) sposób prezentacji wiedzy,

f) kreatywność ucznia,

g) umiejętność współdziałania w grupie,

h) przygotowanie i pracę na lekcji.

§  30

 1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z odpowiednich przedmiotów nauczania powinny uwzględniać treści:

1) na ocenę dopuszczającą:

a) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,

b) potrzebne w życiu;

2) na ocenę dostateczną:

a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

b) łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

c) o niewielkim stopniu złożoności (przystępne),

d) często powtarzające się w programie nauczania,

e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

f) głównie proste, uniwersalne umiejętności,

g) określone programem zawartym w podstawie programowej;

3) na ocenę dobrą:

a) istotne w strukturze przedmiotu,

b) bardziej złożone, mniej przystępne niż treści podstawowe,

c) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu,

d) użyteczne w szkolnej i poza szkolnej działalności,

e) o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej;

4) na ocenę bardzo dobrą:

a) złożone, trudne i ważne do opanowania,

b) wymagające korzystania z różnych źródeł,

c) umożliwiające rozwiązywanie problemów,

d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

e) pełne opanowanie programu,

5) na ocenę celującą:

a) znacznie wykraczające poza program nauczania,

b) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

c) wynikające z indywidualnych zainteresowań,

d) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

§ 31

1.  Proponuje się następujące formy kontroli nabywanych przez uczniów umiejętności:

a) zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji powtórzeniowych,

b) dawanie uczniom poleceń, które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie    przedmiotowym,

c) prace klasowe w postaci wypracowań, dyktand, zadań lub innych form pisemnych,

d) stosowanie standaryzowanych testów osiągnięć szkolnych,

e) obserwowanie uczniów w czasie zajęć szkolnych,

f) szacowanie wytworów pracy uczniów,

g) analiza notatek w zeszytach przedmiotowych

§ 32

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego nieokreślone w regulaminach wewnętrznych określają akty nadrzędne (ustawy, rozporządzenia).

Rozdział 8

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 33

 1. W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi.
 2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

§ 34

Dla efektywnego funkcjonowania Zespołu utworzone są następujące stanowiska pracowników

pedagogicznych:

 1. dyrektor Zespołu,
 2. wicedyrektor Zespołu,
 3. nauczyciel bibliotekarz,
 4. nauczyciel,
 5. logopeda

§ 35

Wicedyrektor zastępuje dyrektora Zespołu na czas jego nieobecności.

§ 36

Wicedyrektor w szczególności:

 1. Odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy Zespołu,
 2. Podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
 3. Podpisuje dokumenty z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki,
 4. Współdziała na bieżąco z organem prowadzącym i nadzorującym Zespół, związkami zawodowymi oraz innymi instytucjami,
 5. Kieruje pracami sekretariatu, pracowników administracji i obsługi,
 6. Prowadzi obserwacje nauczycieli przedmiotów zgodnie z rocznym harmonogramem, przedstawia dyrektorowi Zespołu projekty : oceny ich pracy,  wniosków na nagrody i odznaczenia.
 7. Sprawuje szczególną opiekę nad młodymi nauczycielami oraz rozpoczynającymi pracę w Zespole,
 8. Inspiruje nauczycieli do nowatorstwa pedagogicznego, monitoruje realizację innowacji pedagogicznych,
 9. Organizuje i koordynuje bieżący tok pracy pedagoga szkolnego i bibliotekarza,
 10. Wnioskuje do dyrektora Zespołu o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej,
 11. Sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów,
 12. Opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli pełnionych podczas przerw międzylekcyjnych,
 13. Rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych,
 14. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi dokumentację,
 15. Dba o prawidłowe prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji szkolnej, w tym między  innymi: dzienników szkolnych, arkuszy ocen, dzienników zajęć pozalekcyjnych, dokumentacji wychowawcy klasowego.
 16. Monitoruje:

a) działalność szkolnych organizacji uczniowskich,

b) realizację zadań określonych w Planie Pracy Szkoły,

c) prace komisji przedmiotowych,

c) konkursy i imprezy szkolne,

 1. Prowadzi inne uroczystości szkolne zlecone przez lub pod nieobecność dyrektora Zespołu,
 2. Organizuje i prowadzi wewnętrzne diagnozy i badania jakości pracy Zespołu,
 3. Przygotowuje projekty dokumentów organizacyjnych Zespołu:

a) Plan Pracy Szkoły,

b) Szkolny zestaw programów nauczania,

 1. Inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas,
 2. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli, uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia,
 3. Przekazuje dyrektorowi Zespołu informacje dotyczące pracy Zespołu z uwzględnieniem spostrzeżeń wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (na bieżąco w formie ustnej, dwa razy w roku w formie pisemnej do protokołu posiedzeń Rady Pedagogicznej),
 4. Prowadzi i gromadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotyczącą realizacji zadań w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 5. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora Zespołu

§  37

Nauczycieli religii kieruje do pracy biskup, ordynariusz diecezji radomskiej lub odpowiedni zwierzchnik innych kościołów i związków wyznaniowych.

§ 38

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny                        za jakość tej pracy  oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 1. Do zadań nauczyciela w szczególności  należy:
  1. właściwe przygotowanie się i prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  3. przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie I szkoły podstawowej ,
  4. przedstawienie dyrektorowi szkoły programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania w celu dopuszczenia go do użytku w szkole,
  5. wybór podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.
  6. organizowanie samodzielnej pracy uczniów oraz systematyczne jej kontrolowanie i obiektywne ocenianie,
  7. opieka nad powierzonymi organizacjami uczniowskimi,
  8. czynny udział w posiedzeniach rad pedagogicznych i realizowanie zadań w ramach podjętych uchwał,
  9. utrzymywanie kontaktów i współdziałanie z rodzicami w wychowaniu,
  10. stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej oraz doskonalenie metod pracy przez samokształcenie, udział w konferencjach i kursach organizowanych przez szkołę i władze oświatowe,
  11. troska o utrzymanie w należytym stanie urządzeń i wyposażenia pracowni,
  12. wychowanie uczniów zgodnie z obowiązującymi normami moralnymi,

   m)  rozbudzanie zainteresowań i samodzielności i myślenia uczniów,

   n)   kształtowanie postawy czynnego współuczestnictwa w rozwoju kultury, gospodarki        i życia społecznego,

o)  wspieranie samorządności uczniów,

p) przestrzeganie dyscypliny pracy,

r)  dbanie o dobrą atmosferę pracy,

s) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

t)  przestrzeganie przepisów bhp w szkole i podczas organizowanych imprez szkolnych,

u)  organizowanie pomocy materialnej potrzebującym uczniom,

w) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego,

x)  prowadzenie dokumentacji nauczania,

y) natychmiastowe udzielanie lub zapewnienie uczniowi pierwszej pomocy i dalszej opieki w     razie nieszczęśliwego wypadku, powiadomienie o nim dyrektora szkoły i rodziców ucznia.

 1. Do zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego należy:
  1. bezwzględna odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp
  2. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość i wyniki,
  3. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  4. poznanie indywidualnych właściwości wychowanków, ich uzdolnień i zainteresowań, warunków życia i potrzeb oraz stanu ich zdrowia,
  5. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  6. dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie i właściwe poszanowanie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń przedszkolnych,
  7. kontrola miejsca zabawy i pracy dziecka współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
  8. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9. opracowanie szczegółowego rozkładu dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 39

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności opiniowanie programu z zakresu kształcenia przed dopuszczeniem do użytku w szkole.
 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 40

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów , ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana nauczyciela wychowawcy. Dotyczy to:

1) niezgodnego z zasadami etyki zachowania nauczyciela,

2) karygodnego zaniedbania obowiązków wychowawczych, a zwłaszcza:

 1. nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów,
 2. braku inicjatywy wychowawczej,
 3. nieprzestrzegania zasad obiektywnego oceniania uczniów,
 4. wykazywania braku zainteresowania sytuacją materialną wychowanków, szczególnie  z rodzin patologicznych,
 5. niewłaściwego wywiązywania się z prowadzenia obowiązującej dokumentacji.
 6. O zmianę podaną w ust.3 mogą wystąpić do dyrektora Zespołu Szkół uczniowie lub rodzice poprzez swoich przedstawicieli.
 7. Ustala się następujący tryb postępowania odnośnie zmiany nauczyciela wychowawcy oddziału:
 8. uczniowie lub rodzice uczniów danego oddziału zwracają się na piśmie do dyrektora Zespołu Szkół o zmianę nauczyciela wychowawcy podając dokładne uzasadnienie,
 9. Dyrektor Zespołu Szkół zaistniałą sytuację omawia z nauczycielem wychowawcą, a następnie z uczniami i rodzicami oddziału wnoszącego prośbę o zmianę nauczyciela,
 10. o podjętej decyzji dyrektor Zespołu Szkół powiadamia ustnie uczniów oraz na piśmie przewodniczącego rady klasy rodziców,
 11. zmiana nauczyciela wychowawcy następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po podjęciu powyższej decyzji.

§ 41

W szkole pracuje pedagog, do którego zadań należy:

 1. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego,
 2. Diagnozowanie środowiska wychowawczego,
 3. Opieka profilaktyczna nad uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
 4. Opieka pedagogiczno- psychologiczna,
 5. Współpraca z gronem pedagogicznym i dyrekcją szkoły,
 6. Rozwijanie kultury pedagogicznej rodziców,
 7. Krzewienie wśród uczniów zasad samorządności i demokracji,
 8. Umożliwienie uczniom planowania własnej kariery zawodowej,
 9. Terapia pedagogiczna.

§ 42

 1. Zespół Szkół dysponuje biblioteką i czytelnią. Jest to pracownia szkolna służąca do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, zaspokajania potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy Zespołu Szkół, rodzice a także inne osoby związane z działalnością szkoły za  zezwoleniem dyrektora Zespołu Szkół.
 3. W bibliotece szkolnej gromadzi się zbiory oraz umożliwia korzystanie z nich i wypożyczanie poza bibliotekę.
 4. W każdym roku szkolnym ustala się godziny pracy biblioteki, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby umożliwić  dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 5. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel – bibliotekarz.
 6. Do obowiązków nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
 7. w zakresie pracy pedagogicznej z czytelnikami:
  1. udostępnianie książek, materiałów bibliotecznych, czasopism i innych,
  2. propagowanie zbiorów bibliotecznych i czytelnictwa,
  3. organizowanie różnych form pracy czytelniczej przy współdziałaniu nauczycieli, rodziców i aktywu bibliotecznego,
  4. kierowanie pracą aktywu bibliotecznego,
  5. przygotowanie materiałów i wniosków do analizy stanu czytelnictwa  na posiedzenie rady pedagogicznej,
  6. gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywaniem materiałów ćwiczeniowych.
  7. przygotowanie uczniów  do życia w społeczeństwie informacyjnym przy wykorzystaniu zasobów multimedialnych i zasobów biblioteki.
  8. w zakresie organizacji i techniki bibliotecznej:      .
   1. planowanie pracy biblioteki, prowadzenie ewidencji zajęć i opracowywanie sprawozdawczości,
   2. racjonalne gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na działalność biblioteki,
   3. gromadzenie zbiorów, ich uzupełnianie i selekcjonowanie,
   4. troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru,
   5. ewidencjonowanie zbiorów, inwentaryzacja oraz odpisywanie ubytków,
   6. opracowanie biblioteczne zbiorów (znakowanie, katalogowanie),
   7. troska o estetykę pomieszczeń bibliotecznych.
   8. zbieranie materiałów o regionie (Małej Ojczyźnie).

§ 43

Zespół Szkół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Rozdział 9

UCZNIOWIE  ZESPOŁU

OBOWIĄZEK SZKOLNY I KRYTERIA  REKRUTACJI - uchylony

§ 44

1. Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły.

3. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie zespołu szkół.

5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt.6, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Kryteria, o których mowa w ust. 7, mają jednakową wartość.

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

8. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

9. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 5  oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

10. Kandydaci zamieszkali poza obwodem zespołu szkół mogą być przyjęci do oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obwodem przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

11. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7  lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

12. Uchylony.

13. Uchylony.

14. Dyrektor szkoły może przyjąć, na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z innego obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.

15. Przyjęcie dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka. Przyjęcie dziecka spoza obwodu nie może spowodować pogorszenia warunków pracy szkoły.

16. Uchylony.

17. O przyjęciu uczniów do wszystkich klas decyduje dyrektor szkoły.

18. Uchylony.

21. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 1. kandydaci do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej obowiązani są złożyć do 15 kwietnia roku kalendarzowego, w którym ubiegają się o przyjęcie, wniosek rodziców,
 2. liczbę miejsc w oddziałach przedszkolnych, w klasach I szkoły podstawowej  ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę,
 3. uchylony,

                                                             § 45

 1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, a także odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł oraz wniosku  rodziców.
 2. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przychodzi, są uzupełnianie w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.
 3. Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi, naucza się innego języka (języków) obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia w tej samej szkole, uczeń może:

1) uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,

3) uczęszczać do klasy z danym językiem w innej szkole.

 1. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego wyznaczony przez dyrektora.

§ 46

 1. Uczeń ma prawo do:
 2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
 3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
 4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie  dydaktyczno – wychowawczym,
 5. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 8. Pomocy w przypadku trudności w nauce,
 9. Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
 10. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 11. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organach działających w szkole.
  1. Uczeń ma obowiązek:
   1. Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje,
   2. Jak najlepiej wykorzystać czas i warunki do nauki, systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy, należycie wykorzystywać podręczniki, starannie prowadzić zeszyty,
   3. Uczeń ma obowiązek nosić odświętny strój (w kolorze biało – czarnym) na uroczystości i akademie szkolne.
   4. Być współodpowiedzialnym za wyniki pracy szkoły oraz za osiągnięcia społeczności szkolnej,
   5. Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom oraz innym pracownikom szkoły,
   6. współdziałać z kolegami w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce, sporcie, konkursach,  itp.
   7. Pomagać kolegom w nauce, szczególnie tym, którzy mają trudności z przyczyn od nich niezależnych,
   8. Dbać o zdrowie swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich złych nałogów jak palenie papierosów, picie alkoholu, używanie środków odurzających,
   9. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę swojego ubioru, zmieniać obuwie zgodnie z wymogami szkoły,
   10. Przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, pomagać i ochronić młodszych i słabszych kolegów,
   11. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie trwania zajęć. Szkoła nie bierze odpowiedzialności finansowej za zgubione telefony komórkowe i inne urządzenia.
   12. Szanować mienie szkolne, dbać o ład i estetykę w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły,
   13. Przestrzegać ustaleń władz szkolnych, poleceń wychowawców i innych  upoważnionych pracowników szkoły.

§ 47

 1. Wobec uczniów  wyróżniających się w nauce, zachowaniu i działalności społecznej stosowane są następujące nagrody:
 2. pochwała wychowawcy klasy,
 3. pochwała  dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów,
 4. dyplom uznania,
 5. nagroda książkowa i rzeczowa,
 6. list pochwalny do rodziców
 7. świadectwo z wyróżnieniem (zgodnie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania).
  1. Wobec uczniów  nieprzestrzegających prawa szkolnego stosowane są następujące kary:
  2. upomnienie wychowawcy klasy,
  3. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona uczniowi indywidualnie,
  4. upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona publicznie wobec uczniów,
  5. zawieszenie na określony czas prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
  6. zawieszenie na określony czas prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
  7. przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole,
  8. wystąpienie do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły
   1. Uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy przez dyrektora Zespołu Szkół na uzasadniony wniosek wychowawcy klasy lub jego rodziców. Przeniesienie może nastąpić w dowolnym czasie trwania nauki w danym roku szkolnym.
   2. Przeniesienie do innego gimnazjum może nastąpić w przypadku:
   3. demoralizowania kolegów,
   4. dokonywania nagminnych kradzieży
   5. nagannego stosunku do nauczycieli,
   6. używania przemocy w stosunku do innych uczniów,
    1. Do innego gimnazjum przenosi ucznia kurator na wniosek dyrektora szkoły.
    2. Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze.
    3. Uczeń, wobec którego została orzeczona kara  wychowawcy klasy ma prawo odwołania się od niej do dyrektora Zespołu Szkół, zaś w odniesieniu do kary nadanej przez Dyrektora – do Kuratora Oświaty. W obu przypadkach obowiązuje termin 14 dniowy, licząc od następnego dnia otrzymania powiadomienia.

§ 48

 1. Dyrektor Zespołu Szkół  tworzy warunki pobytu w szkole zapewniające bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 2. W przypadku stwierdzenia elementów zawartych w ust.1 dyrektor  Zespołu Szkół  we współpracy z rodzicami uczniów oraz instytucjami zajmującymi się w/w zagadnieniami (pedagog, psycholog, policjant) czyni starania jak najszybszego ich wyeliminowania.

Rozdział 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49

Publiczny Zespół Szkół w Jedlni używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 50

Publiczny Zespół Szkół w Jedlni  może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

§ 51

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły wchodzi w skład Zespołu. Posiada imię, ceremoniał, sztandar oraz hymn.

Publiczny Zespół Szkół w Jedlni prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 52

Zasady gospodarki finansowej Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni określają odrębne przepisy.

§ 53

1. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa oświatowego, z których wynika treść  statutu lub zmiany warunków funkcjonowania Publicznego Zespołu Szkół w Jedlni, wprowadzone zostaną zmiany zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną poprzez uchwałę.

2.  Zobowiązuje się dyrektora do opublikowania treści statutu.

3. Sposób udostępnienia statutu:

 1. pokój nauczycielski,
 2. biblioteka,
 3. sekretariat
 4. BIP

§ 54

1. Szkoła pobiera opłaty za wystawiane duplikaty świadectw i legitymacji.

2. Wysokość opłat pobiera się w kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej.

Opłatę wnosi się na konto szkoły.

§ 55

Kurator Oświaty może uchylić Statut szkoły albo niektóre jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem.

§ 56

Z wnioskiem o zmianę Statutu lub jego części mogą występować: Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski

§ 57

Ujednolicony Statut obowiązuje od dnia 01.09.2016 r.